top of page
יוזמת נח הינו ארגון אשר שם לעצמו למטרה ליישם פתרון לבעיית הדיור של הדור הצעיר ובה בעת לעצב מחדש את המפה הכלכלית-חברתית בישראל.

 

חזון

 
מושפעים ממחאת הדיור של 2011, שהוציאה יותר מרבע מיליון אזרחים לרחובות בשל מחירי  הגבוהים, החלטנו לפעול. 
 
על מנת לממש את החזון אנו מתכוונים לפעול להקמה של רובעים עירוניים חדשים במיוחד לצעירים, בצמוד ובתוך ערי פריפריה בנגב ובגליל. זאת, במטרה ליצור אפשרות לרכוש בית במחיר נמוכים בשיעורים רבים מהשוק ובה בעת להפיח רוח צעירה וחדשה בערים המשוועות לאוכלוסייה צעירה.
 
אוכלוסיית היעד שלנו הינה צעירים - בעיקר בטווח גילאי הסטודנטים, דינאמיים, יצרניים, פעילים ומובילים, בגילאים 26-40, אשר מוכנים לפעול לתרום לקהילה ולסביבתם הסמוכה.
 
בנוסף לאפשרות לרכוש בית במחיר הוגן, הרובעים העירוניים הללו צפויים לחולל שורה של תגובות שרשרת חיוביות בתחומי הקהילה, חינוך ותעסוקה, תוך שימת דגש על מעורבות בסביבה הסמוכה.
צ ע י ר י ם   ב ו נ י ם   ע י ר   ב י ח ד
bottom of page